Основною метою проведення творчого конкурсу є виявлення загального рівня підготовки абітурієнтів, а також визначення їх творчого потенціалу та схильності до архітектурної спеціальності.

Творчий конкурс складається з двох вступних іспитів: «Малюнок» та «Композиція».

Іспит «Малюнок» передбачає виконання з натури малюнка (постановки), в складі якого можуть бути одна або дві архітектурні деталі. Кількість і складність таких деталей, а також характер їх об'єднання між собою встановлюється фахівцями-екзаменаторами. Вибір ракурсу зображуваних деталей визначається особливостями місця розташування абітурієнта щодо постановки.

На малюнку необхідно показати поняття форм, пропорцій і особливостей конструктивної побудови зображуваних архітектурних деталей, а також вміння передати об'єм їх основних частин і матеріальність.

Процес зображення даної постановки з натури передбачає таку послідовність:

 • 1. Композиція і компоновка предметів і деталей на аркуші. Ця стадія передбачає визначення розміщення архітектурних деталей на площині за допомогою тонких ліній побудови, які визначають основні маси, повороти, нахили, розміри і співвідношення всіх предметів пропорційно аркушу.
  Композиція не повинна бути зменшена або збільшена, мати неприпустиме зрушення вгору, вниз, вліво, вправо. На цій стадії закладаються основи розкриття переднього і далекого планів композиції, її перспективного і цілісного сприйняття.
 • 2. Виявлення і фіксація конструктивних точок архітектурних деталей, їх конкретного місцезнаходження та визначення геометрії форм, нанесення загальної тональності легким штрихуванням, яке визначає форму деталей і предметів в цілому.
  Звірка положення зображуваних предметів і деталей на горизонтальних і вертикальних площинах. Ретельне осмислення зображуваного і приведення його у відповідність до вимог перспективного скорочення (перспективи).
 • 3. Промальовування архітектурних форм та їх частин, визначення особливостей їх об'єму в межах загального зображення (постановки), а також виявлення їх об'ємного і тонального співвідношення. Аналіз і узагальнення малюнка, досягнення єдності та графічної цілісності. З метою визначення послідовності і методичності ведення малюнка, осмисленого ставлення до конструктивного сприйняття форми, в процесі виконання завдань абітурієнт повинен зберігати лінії побудови, які не повинні впливати на якість зображення і його сприйняття.

Малюнок виконується на аркуші формату А2 графічним олівцем. Тривалість виконання малюнка - 240 хвилин. Забороняється використання креслярських інструментів.

Залежно від якості виконання екзаменаційного завдання по окремих складових абітурієнту може бути нараховано наступну кількість балів:

 • 1. Компонування і композиція на аркуші - до 30 балів;
 • 2. Виявлення об'єму - до 50 балів;
 • 3. Пропорції і перспектива побудови - до 70 балів;
 • 4. Графіка - до 50 балів.

Іспит «Композиція» передбачає побудову просторової композиції з набору чотирьох геометричних фігур, зазначених в екзаменаційному білеті. Вид просторової композиції («статика», «динаміка», «простір») визначається фахівцем - екзаменатором і приймається загальним для всіх абітурієнтів.

Відповідність побудованої композиції тематиці завдання, особливості об'ємного і перспективного зображення її основних складових, їх пропорційного співвідношення і масштабу, а також рівень графічного виконання - основні візуальні критерії, які допомагають визначити творчі здібності абітурієнта, його схильність до обраної спеціальності.

Процес побудови просторової композиції на задану тематику за певним набором геометричних фігур передбачає такі основні етапи:

 • 1. Вибір геометричних фігур, які більш за все відповідають тематиці завдання. Абітурієнт повинен провести аналіз композиційних особливостей кожної геометричної фігури з числа зазначених у білеті та вибрати найбільш вдалі з них.
  Залежно від виду композиції, яка будується, перевага повинна віддаватися фігурам, в яких більше виражені ті чи інші необхідні якості (динамічність; статичність; просторовість і т.д.).
 • 2. Побудова композиції заданого виду шляхом відповідного розташування обраних фігур щодо одна одної в просторі. На даному етапі особливу увагу необхідно приділити пошуку найкращого співвідношення фігур, яке, з одного боку, посилювало б їх основні композиційні якості та, з іншого боку, забезпечувало б єдність їх загального композиційного звучання. Розміщення фігур щодо одна одної повинно забезпечувати цілісність і врівноваженість загального композиційного вирішення.
 • 3. Промальовування фігур в композиції з визначенням їх основних характеристик та особливостей взаємозв'язку. На даному етапі важливою вимогою виконання завдання є передача простору і перспектив, правильне визначення пропорційних і масштабних співвідношень в зображеннях фігур. Важливою умовою виконання завдання з композиції є передача переднього і далекого планів лінією, без моделювання тоном.

Завдання з композиції виконується на аркуші формату А2 графічним олівцем. Тривалість виконання завдання - 180 хвилин. Забороняється використання креслярських інструментів.

Залежно від якості виконання екзаменаційного завдання по окремих складових абітурієнту може бути нараховано наступну кількість балів:

 • 1. Організація простору - до 70 балів;
 • 2. Перспективна побудова - до 50 балів;
 • 3. Пропорції - до 50 балів;
 • 4. Графіка - до 30 балів.