Стаття повинна відповідати тематиці збірника та сучасному стану науки і техніки, містити нові наукові результати (розкрита природа явища, встановлена закономірність, особливість, механізм, аналітична або статистична залежність, технологія, розроблена модель тощо).

Викладення має бути послідовним, логічне завершеним, із чітким формулюванням що виключає подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації. Мова статті – виразна, лаконічна, повинна відповідати літературним нормам.

Автор повинен забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту розглядання проблеми, системність викладення, достовірність наданих результатів, даних та їх достовірність, правильність цитування, посилань на літературні джерела.

Статті надаються авторами до редакції збірника (відповідальному за випуск), де здійснюється їх реєстрація, попередня перевірка на відповідність формальним вимогам та відправка на рецензію.

У разі позитивної рецензії та відсутності зауважень, що потребують авторського корегування, стаття приймається до редакції та відправляється для подальшої технічної роботи для видання

Вимоги до оформлення

Правила оформлення для авторів статей, тематика яких відповідає тематиці журналу, Ви можете переглянути за посиланням (вимоги доннаба)

Структура статті

Редакція приймає до друку написані спеціально для нього оригінальні статті, які раніше ніде не друкувалися.

Просимо авторів звернути увагу на необхідність структурування статті. Нагадуємо, що згідно Постанови Президії ВАК України від15.01.2003 р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України № 1, 2003 р.), структура основного тексту статті повинна мати такі необхідні елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Бажано, щоб це був аналіз останніх публікацій в фахових журналах;

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

4) чітке формулювання цілей статті (постановка завдання);

5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

7) список використаної літератури – не менше 8 найменувань (в першу чергу журнальних статей, на які посилається автор, див. п. 2 цих вимог). При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно ДСТУ 7.1:2006.

8) Анотація, незалежно від того, якою мовою написана стаття, подається українською, російською та англійською мовами. Вимоги до анотації — згідно Міждержавного стандарту ГОСТ 7.9-95 (ИСО0214-76) “Реферат і анотація. Загальні вимоги”. Ключові слова для всіх анотацій (5-7 слів).

Зразок оформлення статті Ви можете переглянути за посиланням (зразок доннаба)

 

 

Зразок першої сторінки статті

(12pt)

УДК 629.113.004 (12pt)

(12pt)

І.П. Фамілія 1, д.т.н., профессор (10pt)

orcid.org/0000-0001-1111-2222

 

І.П. Фамілія 2,  к.т.н., доцент,

І.П. Фамілія 3, ст. викладач

І.П. Фамілія 4, магістр

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна (10pt)

Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ, Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (10pt)

(12pt)

(12pt)ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА АВТОСЕРВІСУ

 (12pt)

В роботі наведено модель оптимізації структури підприємства автосервісу. Розроблено методику визначення техніко-економічних даних, необхідних для процесу оптимізації. Розглянуто та визначено умови  використання моделі, представлена  загальна методика визначення можливого розширення виробничої структури. Модель базується на використанні техніко-економічного методу. (10pt)

Ключові слова: автомобіль, сервіс, технічне обслуговування, ремонт,  витрати, оптимізація.   (10pt) 

 

И.О. Фамилия 1, д.т.н., профессор

orcid.org/0000-0001-1111-2222

 

И.О. Фамилия 2,  к.т.н., доцент,

И.О. Фамилия 3, ст. преподаватель

И.О. Фамилия 4, магистр

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Украина

 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Краматорск, Украина

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

АВТОСЕРВИСА

 

В работе приведена модель производственной структуры предприятия автосервиса. Разработана методика определения технико-экономических данных, необходимых для процесса оптимизации. Рассмотрены и определены условия использования модели, представлена ​​общая методика определения возможного расширения производственной структуры. Модель базируется на использовании технико-экономического метода.

Ключевые слова: автомобиль, сервис, техническое обслуживание, ремонт, расходы, оптимизация.

 

N. Name1, DSc., Professor

orcid.org/0000-0001-1111-2222

 

N. Name2, PhD., Assoc. Professor

N. Name3, Assistant Professor

N. Name4, MSc

 

Kharkov National Automobile and Road Construction University, Ukraine

 

Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Kramatorsk, Ukraine

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

OPTIMIZATION OF PRODUCTION CAR SERVICE STATIONS

 

The optimization model of company service centers described in the paper. The method of determining the technical and economic data needed to process optimization. Considered and defined conditions of use model present the general method of determining the possible expansion of the production structure. The model is based on the use of the feasibility of the method.

Key words: automobile, service, maintenance, repair, expenses, optimization.

(12pt)

(12pt) Проблема та її зв'язок з науковими і практичними задачами. В умовах жорсткої конкуренції на ринку послуг автосервісу проблема ефективності використання і розвитку виробничого потенціалу підприємств стає особливо актуальною. Вирішення проблеми оптимізації окремих структурних підрозділів підприємства дозволить підвищити ефективність виробництва технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах…..

Аналіз досліджень і публікацій. Виконані раніше роботи показують, що якісне …..

Постановка проблеми. Виробнича структура підприємства автосервісу представляє собою складну систему. Необхідно мати механізм оцінки та оптимізації окремих складових….

Основний текст. Удосконалювання виробничих структур на підприємствах автомобільного транспорту передбачає моделювання функціонування виробничої структури.

Стосовно до підприємства автосервісу взаємозв’язки виробничого процесу і виробничої структури   можна представити в вигляді схеми (рис. 1)…..

 

ЛІТЕРАТУРА

Зразок бібліографічних описів:

Законодавчі документи та нормативно-правові акти

 1. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.92 р. № 2457–XII // Голос України. – 1992. – 15 верес. – С. 8–10.
 2. Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року / Івано-Франків. облрада, Івано-Франків. облдержадмін., Асоц. екон. розвитку Івано-Франківщини, Рада з туризму Карпат. регіону. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. – 265 с.

Книги одного автора

 1. Лубківський Р. М. Громове дерево : вибр. твори / Р. М. Лубківський. – Київ : Укр. письменник, 2006. – 525 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 2. Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен Мюссе ; пер. с фр. А. Тополева. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 344 с. : ил.

Книги двох авторів

 1. Бородіна А. І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики / А. І. Бородіна, А. С. Бугай ; ред. І. І. Гіхман. – Київ : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Книги трьох авторів

 1. Кальницький М. Б. Нариси з історії Києва : навч. посіб. для серед. загальноосвіт. навч. закл. / М. Б. Кальницький, Д. В. Малаков, О. В. Юркова ; за ред. Т. М. Кіщук, С. В. Кульчицького. – Київ : Генеза, 2002. – 384 с. : іл.

Книги чoтирьох авторів

 1. Основы создания гибких автоматизированных систем / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музычук, А. Е. Гридасов ; ред. Б. Б. Тимофеева. – Киев: Техника, 1986. – 144 с.

Книги п’яти чи більше авторів

 1. 100 найвідоміших шедеврів України / О. Ламонова [та ін.] ; під заг. ред. М. Русяєвої. – Київ : Автограф, 2004. – 493 с.
 2. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України : наук. вид. / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко, Я. В. Коваль, О. С. Новаторов, М. М. Паламарчук ; НАН України, Рада з вивч. продуктив. сил України. – Київ : РВПС України, 1999. – 716 с.

Книги під назвою

 1. Проблеми підвищенння ролі Міністерства економіки України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки : наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 черв. 1998 р. / Держ. коміс. з проведення в Україні адмін. реформи ; редкол.: Г. О. П’ятаченко (голова), В. І. Кравченко (заст. голови) [та ін]. – Київ: [б. в.], 1998. – 320 с.

Збірники без загальної назви

 1. Українка Л. Бояриня : драм. поема / Леся Українка. Гетьман Іван Виговський : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Наук. думка, 1997. – 333 с. – (Бібліотека школяра).

Багатотомні видання

Документ у цілому

 1. Енциклопедія історії України : у 5 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Наук. думка, 2003– .

Окремі томи

 1. Олійник Б. Вибрані твори. У 2 т. Т. 2. Переклади. Публіцистика / Борис Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник [та ін.] ; іл. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук ; фотопортр. В. В. Ларіна. – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоіл.

Томи (випуски) видань, що продовжуються

 1. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» / гол. редкол. М. М. Поплавський ; КНУКіМ. – Вип. 1 (1999)– . – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 1999–    .

Дисертації

 1. Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 : захищ. 15.01.02 : затв. 27.09.02 / Баштанник Володимир Володимирович. – Київ, 2002. – 220 арк. – Библиогр.: с. 202–219.

Автореферати дисертацій

 1. Побєдоносцева І. Є. Телевізійний дискурс у культурному просторі постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.04 «Кіномистецтво. Телебачення» / Побєдоносцева Ірина Євгенівна ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 2005. – 21 с.

Нотні видання

 1. Віночок Соломії Крушельницької [Ноти] : поезії і муз. твори / Більський мемор. музей С. Крушельницької ; зібр. і упоряд. П. Медведика. – Партитура. – Тернопіль : [б. в.], 1992. – 128 с. : фотоіл.

Аудіовидання

 1. Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна Бичевская. – Санкт-Петербург : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3).

Відеовидання

 1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – Москва : Премьер-видеофильм, 2002. – 1вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г.

Складові частини документів

Статті з книги

 1. Сивашко Ю. Формування державної служби в України / Ю. Сивашко // Модерна нація: українець у часі і просторі = Modern nation: ukrainian in the time and space / О. Мороз ; упоряд. О. Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2001. – С. 270–271.

Статті з видань, що продовжуються

 1. Русин М. До історії питання [української ментальності] / Мирослав Русин, Олександра Колесник // Хроніка-2000. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 18–27.

Статті з енциклопедії чи словника

 1. Абат (Абатиса) // Енциклопедія історії України : у 5 т. – Київ, 2003. – Т. 1. – С. 9–10.

Статті з журналів та газет

 1. Бек Ш. Швейцарское качество туризма / Шанталь Бек // Ресторан. и гостинич. бизнес. – 2011. – № 1. – С. 42–44.
 2. Реутов С. За тисячі миль звідусіль : [Сейшельські острови] / С. Реутов // Міжнар. туризм. – 2011. – № 2. – С. 26–37.

Електронні ресурси

Віддалені ресурси

 1. УкрМАРК: Національний формат представлення бібліографічних данних [Електронний ресурс] : (проект) / НБУ ім. В. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002–2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
 2. Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.08 / Прокопенко Лілія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Електрон. дан. (1 файл). – Київ, 2004. – 18 с. – Режим доступу: www.nbuv. gov. ua/ard/ 2004/ 04plsdnb.zip. – Назва з екрана.

Локальні ресурси

 1. Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс] : междунар. конф. и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – Москва, 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.