Акредитовані і неакредитовані освітні програми

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», з вересня 2014 року вищі навчальні заклади отримали право пропонувати абітурієнтам акредитовані і неакредитовані освітні програми. Після успішного завершення акредитованої освітньої програми випускнику видається документ про освіту державного зразка. Після успішного завершення неакредитованій освітньої програми випускнику видається документ власного зразка ВНЗ (затверджується Вченою радою ВНЗ).

Перелік акредитованих і неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом в кожен ВНЗ, вказується в Правилах прийому на навчання до цього вищого закладу. Акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей і напрямів підготовки.

Відрізнити диплом державного зразка від диплома недержавного зразка можна за його серією.

Форми і правила оформлення документів про вищу освіту

Форми і правила оформлення документів про вищу освіту державного зразка затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» і наказу Міністерства освіти і науки України № 525 від 12.05.2015 «Про твердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та доповнення до них, зразка академічної довідки».

Цими нормативними актами затверджено перелік інформації, яка повинна бути вказана в дипломах про вищу освіту і додатках до них. Зокрема, документ про вищу освіту державного зразка (диплом) повинен містити наступну інформацію:

  • Найменування документа про вищу освіту;
  • Прізвище, ім'я та по батькові випускника;
  • Назва вищого навчального закладу, що видав документ, або в разі навчання у відокремленому структурному підрозділі навчального закладу - назва цього підрозділу;
  • Рік закінчення навчання;
  • Кваліфікація випускника, що складається з інформації про присвоєння йому ступеня вищої освіти, спеціальності та спеціалізації, а в деяких випадках - професійну кваліфікацію;
  • Серія та реєстраційний номер диплома, який присвоюється документу після процедури реєстрації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а так само дата його видачі;
  • Посада керівника або уповноваженої особи, яка підписала документ, його прізвище та ініціали, підпис та печатку, якою скріплено підпис;
  • Зображення малого Державного Герба України та напис «Україна» і «Ukraine»;
  • Інформація про легалізацію документа про освіту або проставлення на ньому апостиля (в разі необхідності).

Зовнішній вигляд документів про вищу освіту

Бланки документів ВНЗ виготовляє самостійно, тому зовнішній вигляд (дизайн, розміщення інформації, поліграфічне виконання, параметри паперу та інше) диплома державного зразка одного ВНЗ відрізняється від диплома іншого.

Дипломи Донбаської національної академії будівництва і архітектури, які видаються з 2015 року, мають вигляд, наведений нижче та можуть бути надруковані на паперовому або синтетичному (пластиковому) носії.
Додаток до диплома європейського зразка

Починаючи з 2014/2015 навчального року невід'ємною частиною дипломів про вищу освіту, а саме: бакалавра, спеціаліста, магістра та доктора філософії, є додаток до диплома європейського зразка. В Україні така форма додатку до диплома почала впроваджуватися експериментально з 2010 року, і додаток до диплома європейського зразка видавався паралельно з додатком до диплома українського державного зразка.

Додаток містить інформацію про здобуту освіту випускника, включаючи перелік всіх пройдених дисциплін, про результати навчання у вигляді оцінок і кількості кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України.

Інформація, що міститься в дипломах і додатках до них європейського зразка, подається на двох мовах - українською та англійською, проте на всіх документах є примітка: «У разі наявності в дипломі будь-яких невідповідностей, превалюючим є текст українською мовою /In case of being in the diploma of any divergences, text prevails by Ukrainian».

Приклад додатку до диплома європейського зразка, що видається Донбаською національною академією будівництва і архітектури, наведений нижче (перша сторінка).

При підготовці використано матеріали enic.in.ua