Екологія

Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія

Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною і природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети. Виникла необхідність у підготовці фахівців, які володіють знаннями, що об'єднують в собі екологію, технологію і безпеку.

Сучасний рівень підготовки забезпечують:

  • висококваліфікований викладацький склад кафедри;
  • лабораторії для вирішення прикладних завдань в екологічній сфері;
  • здійснення практичної підготовки студентів у виробничих філіях кафедри.

Основні навчальні дисципліни: Вчення про навколишнє середовище (ландшафтна екологія, ґрунтознавство, загальна гідрологія та ін.); Основи загальної екології та неоекології; Моніторинг та охорона навколишнього середовища (екологічна експертиза, екологічне право, організація заповідників, охорона атмосфери, гідросфери та літосфери); Управління в екології та використання природних ресурсів (природоохоронне інспектування, нормування антропогенного навантаження, організація управління); Екологічна та техногенна безпека (Техноекологія, процеси та апарати газо- і водоочищення).

Місце роботи після закінчення академії:

  • Обласне державне управління охорони навколишнього природного середовища;
  • міські державні екологічні інспекції; міські та районні санепідстанції;
  • об'єкти заповідного фонду (заповідники, заказники, ландшафтні парки);
  • відділи охорони навколишнього середовища промислових підприємств;
  • служби митного екологічного контролю на державному кордоні;
  • приватні фірми з екологічної спеціалізацією (проектні та вишукувальні роботи, екологічне аудіювання та ліцензування).

Спеціалізації
  • - Екологія та охорона навколишнього середовища
Освітні програми
Перший рівень вищої освіти (бакалавр) 1.1 Освітньо-професійна програма "Екологія та охорона навколишнього середовища" 1.2 Профіль освітньо-професійної програми "Екологія та охорона навколишнього середовища" 1.3 Пояснювальна записка до навчального плану за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища"" 1.4 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" (денна форма навчання) 1.5 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" (заочна форма навчання) 1.6 Навчальний план за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" (скорочена форма навчання) 1.7 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" (денна форма навчання) 1.8 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" (заочна форма навчання) 1.9 Структурно-логічна схема підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Екологія та охорона навколишнього середовища" (скорочена форма навчання)