Колегіальними органами, які приймають участь в управлінні Донбаською національною академією будівництва і архітектури, є Ради:

  • Рада трудового колективу - вищий колегіальний орган громадського самоврядування Академії. Рада трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік, заслуховує щорічний звіт керівника Академії та оцінює його діяльність; обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; затверджує правила внутрішнього розпорядку і колективний договір; розглядає інші питання діяльності Академії.
  • Вчена рада - колегіальний орган управління Академією, який утворюється строком на п’ять років. Вчена рада розглядає питання освітньої, наукової, фінансово-господарської, кадрової та інших сфер діяльності Акадеії відповідно до її статуту.
  • Наглядова рада - здійснює нагляд за управлінням майном Академії, додержанням мети її створення; сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Академії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Академії з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Академії, здійснює громадський контроль за її діяльністю.
  • Рада студентського самоврядування - невід’ємна частина громадського самоврядування Академії, яка захищає право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, а також брати участь в управлінні Академією.