Випуск № 4. Том 2 – 2017 (10)

 

 

 ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

 1

 ВИХІДНА СТОРІНКА

 

 2

 Зміст

Методичні аспекти професійно-зорієнтованих гуманітарних наук

НОВІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДРУЧНИКА

І. С. Алексейчук, професор, доктор філософських наук

 

4-9

PDF

(українська)

ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК УСНОГО МОВЛЕННЯ

І. А. Довгаль, викладач

 

10-13

PDF

(українська)

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Т. С. Калашникова, старший викладач кафедри лінгвістики

 

14-17

PDF

(українська)

ВИКОРИСТАННЯ ГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МОЛОДШИХ КЛАСАХ

Г. Клімашевська, магістр

О. Г. Гавриш, кандидат педагогічних наук

 

18-21

PDF

(українська)

ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ КОНТАКТУ З ПАЦІЄНТОМ

В. С. Козюберда, студент 1 курсу

І. С. Аветісова, кандидат педагогічних наук, доцент

 

 

 

22-25

PDF

(українська)

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

І. П. Ленець, магістр

О. Г. Гавриш, кандидат педагогічних наук

 

26-29

PDF

(українська)

ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ (ЗГІДНО З КОНЦЕПЦІЄЮ СТРАТЕГІЙ ТА СТИЛІВ НАВЧАННЯ ДЖОНА БІГГЗА)

І. Проскурін, магістрант

 

30-33

PDF

(українська)

МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В МЕДИЦИНІ

Т. В. Євстігнєєва, студентка 1 курсу

І. С. Аветісова, кандидат педагогічних наук, доцент

 

34-37

PDF

(українська)

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. В. Ісаєва, викладач

 

38-41

PDF

(українська)

ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

І. Петренко, студент ІІ курсу

О. В. Самойленко, викладач

 

42-44

PDF

(українська)

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  У МЕДИЧНОМУ ВНЗ

Т. В. Романова, студент ІІ курсу

О. М. Корнєєва, викладач

 

45-47

PDF

(українська)

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ САМОСТЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 2-ГО КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (МОЛОДШІ СПЕЦІАЛІСТИ)

А. Ю. Садовський, студент

О. В. Самойленко, викладач

 

48-50

PDF

(українська)

ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ДЕВІАЦІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

О. С. Сайфуліна, викладач

 

51-54

PDF

(українська)

ПРОФЕСІЙНА МОВА ЯК ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ

О. Г. Свідрак, студент І курсу

І. С. Аветісова, кандидат педагогічних наук, доцент

 

55-57

PDF

(українська)

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ  ЯК ОДНА ІЗ ЛАНОК ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

С. Д. Буряченко, викладач

 

58-61

PDF

(українська)

РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИШІ

П. Г. Давидов, кандидат філософських наук, доцент

 

62-65

PDF

(українська)

Розвиток існуючих і пошук нових напрямів удосконалення територіальної організації

господарства України на регіональному рівні

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. А. Захарова, студент

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

66-71

PDF

(українська)

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЮ

Д. В. Степанов, студент

О. В. Долгальова, д.держ.упр., професор

 

72-78

PDF

(українська)